Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") je Olpet interiér s.r.o., IČO: 45315825, so sídlom 930 39 Čenkovce 264 (ďalej len: "prevádzkovateľ").


Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

telefón: 0911 933 493

email: olpet.interier@gmail.com

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne a prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Osobný rozsah:

Tieto Zásady sa uplatnia na všetky osoby navštevujúce webové stránky Prevádzkovateľa ("Webové stránky") a všetkých zákazníkov Prevádzkovateľa ("Dotknuté osoby").

Používaním Webových stránok Spoločnosti beriete na vedomie tieto Zásady a súhlasíte s ich uplatnením.

Osobnými údajmi v súlade s GDPR sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (nie teda právnickej osobe). V zásade sa teda jedná o akékoľvek informácie, ktoré či už samostatne, alebo v súhrne s ďalšími informáciami môžu slúžiť na identifikáciu konkrétnej fyzickej osoby ("Osobný údaj").

Aké typy osobných údajov zbierame a účel ich spracúvania:

 • Dopyt z web stránky:
 • Meno
 • E-mail
 • Adresa dodania

Prevádzkovateľ oslovuje zákazníka výhradne za účelom ponuky spracovanej k jeho dopytu. Zhromažďujeme iba osobné identifikačné údaje alebo informácie, ktoré nám konkrétne a dobrovoľne poskytnú návštevníci našej webovej stránky. Dostávame malé množstvo identifikačných informácií, ako napr. meno a priezvisko, adresu, e-mailovú adresu či telefónne číslo. Zvyčajne sa identifikovateľné informácie zhromažďujú za účelom vypracovania cenovej ponuky, vyžiadania ďalších informácií.

 • Fakturácia a ekonomické náležitosti:
 • Meno a priezvisko
 • Telefonický kontakt
 • Adresa dodania
 • Fakturačná adresa
 • E-mail
 • Platobné údaje

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje podľa platných právnych predpisov alebo ako je to zrejmé z kontextu zberu údajov (napr. Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z príjmov a iné).

Tretie strany:

Uvedomujeme si, že vaše informácie sú cenné, a preto pokiaľ budú v našej starostlivosti, prijmeme všetky primerané opatrenia na ich ochranu. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje tretím stranám. Prevádzkovateľ môže postúpiť vaše osobné informácie exekučným, regulačným resp. iným štátnym orgánom alebo aj iným tretím stranám podľa požiadaviek platnej legislatívy či regulačných predpisov a v súlade s nimi.

Prenos údajov do tretích krajín:

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Zabezpečenie osobných údajov:

Aby boli vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.

Zverejnenie osobných údajov:

Osobné údaje nie sú zverejňované.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu, pre ktorý sme ich získali alebo ako to vyžaduje platná legislatíva.

Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia, musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov.

Zachovávanie mlčanlivosti:

Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť zachovávania mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

Vaše práva:

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť:

 • právo kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracovaním osobných údajov
 • právo doplniť alebo opraviť osobné údaje:

ak sú vaše údaje nesprávne uvedené, môžete nás priamo kontaktovať na e-mailovú adresu a požiadať o ich opravu a doplnenie.

 • právo na prístup k údajom:

máte právo požiadať nás o prehľad údajov, ktoré o vás spracúvame, za akým účelom, komu ich poskytujeme, ako dlho ich budeme uchovávať a to prostredníctvom našej e-mailovej adresy.

 • právo na vymazanie osobných údajov:

máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame a to v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky a nedotkne sa to údajov, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry):

- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a boli spracované,

- odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov,

- osobné údaje boli spracované nezákonne,

- dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,

- ide o osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov.

 • právo na obmedzenie spracúvania:

máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v nasledovných prípadoch:
- namietate správnosť osobných údajov, a to do doby než sa overí správnosť osobných údajov,
- spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné,

- vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania, avšak vy ich potrebujete pre uplatnenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov,

- namietate podľa predchádzajúceho bodu so spracovaním vašich osobných údajov.

 • právo vniesť námietku:

máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie, ktoré je vykonané na základe nášho oprávneného záujmu vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.

 • právo na podanie sťažnosti:

máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete tu https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0.

 • právo na prenos údajov.

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.

Čo sú súbory cookie:

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú e-mail, jazyk, filtrovanie, zoradenie, vyhľadávanie, nakupovanie), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie:

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si prihlásenia, produktov vložených do nákupného košíka, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov, pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok a štatistických údajov o návšteve web stránky.

Ako kontrolovať súbory cookie:

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia - podrobnosti si pozrite na stránke wikipedia.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie:

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Analytické Cookies:

Táto stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory cookies.

Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to:
- prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google,

- remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov),

- rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov).

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu:

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008, pre odmietnutie týchto cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.Vložte svoj text